Başvuru Tipi
+90 212 244 92 22

KEP Mevzuatı

kepmevzuat

KEPHS (Kayıtlı e-posta hizmet sağlayıcısı) kimdir?

KEP sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim şirketler ve 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine göre elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış idare (PTT) KEPHS olmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) başvuruda bulunabilir.

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) olarak veya 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında işletmeci olarak faaliyet gösterenler KEPHS olamaz.

Standard e-posta ile KEP arasındaki fark nedir?

Gönderici ve alıcıların kimlik bilgilerinin doğrulandığı, teslimat ve okundu kayıtlarının hukuki anlamda kesin delil niteliği taşıması özelliğinden ötürü KEP, standart e-postadan farklıdır.

KEP kullanmak zorunlu mu?

KEP kavramı 14/02/2011 tarihinde yayınlanan ve 1/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ile hayatımıza girmiştir. Tacirler arasında yapılan ve hukuki sonuç doğuran her işlemin güvenli e-imza kullanılarak kayıtlı e-posta ile yapılabileceği hükme bağlanmıştır. TTK’nın 1525 maddesi ise KEP sistemi ve bu sistem üzerinde yapılacak olan işlemler, hukuki sonuçları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesini öngörmüştür. Anılan Yönetmelik ise 25/08/2011 tarihinde 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Öte yandan

 • TTK 18 (3) “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbar ve ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”
 • TTK 1525 “(1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. (2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı elektronik posta adresine sahip, gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.”

  Ve Tebligat kanuna istinaden Anonim, Limited ve Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik tebligat yapılması zorunludur. Dolayısı ile bu kurumların KEP adresi almaları bir zorunluluk haline gelmiştir.

  Bunun dışında KEP kullanımın mevzuat ile öngörüldüğü ya da teşvik edildiği haller alta sıralanmıştır:

  • Sermaye Şirketlerinin Elektronik Kurul ve Toplantılarda

   Sermaye şirketlerinin elektronik ortamda yapılacak yönetim ve müdürler kurulu toplantılarına katılma bildirimi için KEP kullanılması zorunlu kılınmıştır (Bkz. TTK 1527 maddesine istinaden çıkarılan RG. 29.08.2012/28396 “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurallar Hakkında Tebliğ”)

   MADDE 9
   • (2) Toplantıya katılma hakkı bulunanlar, şirketin internet sitesinde birinci fıkra uyarınca hazır bulundurulacak elektronik ortamda toplantıya katılma talepnamesini, toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar güvenli elektronik imza ile imzalayarak şirketin KEP hesabına iletirler.
   • (3) Şirket, iletilen bu talepleri aldıktan sonra talepte bulunan kişinin toplantı anında Elektronik Toplantı Sistemine erişmesi için gerekli tanımlamaları yapar ve hak sahibinin KEP hesabına bu durumu bildirir.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce OSGB’lerin yetki belgesi için yaptıkları başvurularda eksik belge talep edilmesinde
   MADDE 17
   • (Değişik - R.G.: 18.12.2014 - 29209 / m.9) OSGB tarafından yetki belgesi almak amacıyla yapılan başvuru Genel Müdürlükçe en geç on iş günü içinde incelenir. 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği çerçevesinde kayıtlı elektronik posta sistemi üzerinden yazılı olarak bildirilen eksiklikler en geç kırk beş gün içinde tamamlanır. Herhangi bir eksikliği bulunmayan başvurular için en geç yirmi iş günü içinde yerinde inceleme yapılır. Yerinde inceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için en fazla kırk beş gün süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve iadeden itibaren bir yıl boyunca yapılan başvurular, bir yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.
   • [ RG. 29.12.2014/28512 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği]

  • Eczacı ya da mesul müdürün 24 saatten fazla eczanesinden ayrılmak zorunda bulunduğu durumlarda İl veya İlçe Sağlık Müdürlüğüne yapacağı bildirimlerde.
   MADDE 14
   • (1) Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı, varsa ikinci eczacı ve yardımcı eczacıların görevi başında bilfiil bulunması gerekir.
   • (2) Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden 24 saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda kalan eczacı veya mesul müdür keyfiyeti il veya ilçe sağlık müdürlüğüne bir yazıyla veya kayıtlı elektronik posta ile bildirir. Ayrılış müddeti on beş güne kadar devam edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı ya da yardımcı eczacı, yoksa il sağlık müdürlüğüne bildirilmek koşulu ile eczanesi bulunmayan bir eczacı, yoksa muvafakatı alınarak mahallin serbest tabibi nezaret eder.
   • [RG. 12.04.2014/28970 Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik]

KEP ile e-tebligat arasındaki farklar nelerdir?

KEP nitelikli bir eposta adresidir. Tebligat ise hukuki bir işlemin yetkili makamlarca ilgili kişilere bildirilmesi işlemidir. Geleneksel bir benzetme yapmak gerekirse, KEP, kişinin elektronik olarak kayıtlı bir adresi iken, tebligat o adrese gelen resmi bildirimdir. Tebligat önemli hukuki sonuçlar doğurduğundan herkes tebligat yapamaz. Bir bildirimin tebligat sayılması için yetkili kurumlar tarafından yapılması gerekir.

Bu yetkili kurumların kim olduğu Tebligat Kanununun 1.inci maddesinde düzenlenmiştir.

  Buna göre,
 • Kazaî merciler (Yargı makamları),
 • (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri (TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, Yargıtay, Danıştay, Basın Yayın v Enformasyon Genel Müdürlüğü vb. ),
 • (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler (YÖK, Üniversiteler, TSE, SSM vb.)
 • (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar (RTÜK, SPK, Rekabet Kurumu vb.)
 • (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları (SGK ve İŞKUR Genel Müdürlüğü) ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik tebligat da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.
 • Dolayısıyla hukuki sonuçlar doğurması nedeniyle, tebligat yetkili makamlar tarafından çıkartılır; ilgililere ise PTT vasıtasıyla ulaştırılır.

  Elektronik tebligat ise tebligatın elektronik ortamda yapılmış halidir. Dolayısıyla, elektronik tebligat KEP ile eş anlamda kullanılmamalıdır.

  Elektronik ortamda tebligatı yetkili kılınmış merci yine PTT’dir. Bu tebligatı ise muhatabın herhangi bir KEPHS (Kayıtlı Eposta Hizmet Sağlayıcısı) alınmış KEP adresine yapabilmektedir.

  Başka bir deyişle KEP ve elektronik sistemin hayatımıza girişiyle, tebligatı yapan mercide ya da PTT’nin yetkisinde herhangi bir değişiklik öngörülmüş değildir. Öngörülen değişiklik “muhatabın bilinen en son fiziksel adresinin” – güvenli, geçerli ve her yerden erişim imkânı olan Kayıtlı E-Posta Adresi ile değiştirilmiş olmasıdır.

  Şu durumda, muhatapların herhangi bir KEPHS’dan aldıkları KEP adresleri elektronik olarak tebligat almaya elverişlidir.

  Tebligata yetkili kılınmış merciler ise PTT aracılığıyla elektronik tebligat yapabilirler.

  İlgili Maddeler

  Tebligat Kanunu:
  • MADDE 1(Değişik: 6099 - 11.1.2011 / m.1 / Yürürlük / m.18/a )
   Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.
  Elektronik Tebligat:
  • MADDE 7/a - (Ek madde : 11/1/2011-6099/3 md.)
   Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.

  Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

  Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

  Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Elektronik tebligat yapılması kanuni bir zorunluluk mudur?

Tebligat yapmaya yetkili – tebligatı çıkaran merciler – elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurmak zorundadır (Elektronik Tebligat Yönetmeliği madde 6-1).

Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak olan muhataplar (tüzel ve gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları) KEP adresi edinmek zorundadır (Elektronik Tebligat Yönetmeliği madde 6-3).

Tebligat Kanunu 7/a maddesine istinaden Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur (ayrıca bakınız: Elektronik Tebligat Yönetmeliği madde 7).

Dolayısıyla İdare aldığı tebligatları elektronik ortamda zorunlu olarak iletmekle yükümlü olup, Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin dolayısıyla KEP adresi edinmeleri bir yükümlülük haline gelmiştir.

Özet olarak, Devlet ve İdare’nin hukuki süreçlerde (adli, idari ya da mali) tebligat yapması gereken hallerde tebligat yukarıda anılan şirket tiplerine zorunlu olarak, diğer tüzel kişi ve özel kişilere ise sadece kendileri tarafından KEP adreslerin işbu idari ve kazai mercilere bildirmiş oldukları takdirde yapılır.

Bunun dışında ıslak imzanın öngörüldüğü ve karşı tarafa iletilmesi gereken tüm süreçlerde KEP kullanılabilir.

  Örneğin,
 • Tacirler arasında tüm sözleşme müzakere, imzalama, ihbar ve fesih ve tüm ihtarlar
 • İK süreçleri yasal bildirimler (bordro; izin; maaş artırımı; görev değişikliği; fazla mesai; zorunlu ve ihtiyari eğitimler; prim, ikramiye, bonus ve yan haklara ilişkin bildirimler; uyarılar; savunma talepleri; fesih bildirimleri; ihtarnameler)
 • Banka Talimatları
 • E-Ticaret İşlemleri
 • Dilekçe ve başvurular
 • Fatura Ödeme
 • Dekont Gönderimi
 • Şikayet

KEP adresimi aldım. Tarafıma tebligat yapılabilmesi için KEP adresimi tebligat çıkarmaya yetkili kuruluşlara bildirmekle yükümlü müyüm?

Elektronik tebligat yapılması zorunlu şirketlerin sadece KEP adresi almaları yeterli olmayıp, bu adreslerini ilgili TÜM tebligat çıkarmaya yetkili kuruluşlara bildirmek zorundadırlar. KEPHS’lerin bu konuda bir yükümlülüğü yoktur – sorumluluk hesap sahibine aittir.

E-tebligat adreslerine ait bir rehber var mı? Bu rehbere kayıt olmak yeterli olur mu?

Etebligat adres rehberinin oluşturulması ve yönetiminden İdare (PTT) sorumludur. Uygulamanın nasıl şekil alacağı belli olmamakla beraber, etebligat rehberine kayıt olmak tebligat adresini yetkili kuruluşlara bildirme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Dolayısıyla, kendilerine elektronik tebligat yapılması zorunlu olan şirketlerin tebligat aldıkları / alacakları yetkili kamu kurumlarına KEP adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.

Elektronik Tebligat tam olarak nasıl işlemektedir?

  Tebligatın Evreleri:
 • Tebligatı çıkarmaya yetkili İdare (örneğin Mahkeme, Noter, İdari bir merci), tebligat mesajını e-imzası ile beraber kendisine PTT tarafından verilmiş olan elektronik tebligat adresi aracılığı ile PTT’ye iletir. Yani, geleneksel tebligatta olduğu gibi, merci bunu kendisi tebliğ etmez, vasıta olan PTT’ye verir.
 • PTT kendisine ulaşan elektronik tebligat mesajını alınca kullanıcı doğrulama ve güvenlik kontrollerinden sonra alındığına dair zaman damgası ile ilişkilendirir ve bu işlemin ardından göndericiye ‘gönderi kabul edildi’ mesajını iletir. (birinci zaman damgası)
 • Aynı sırada, kendi e-imzası ile beraber zarflayıp muhatabın elektronik tebligat adresine gönderir (PTTKEP ya da herhangi diğer bir KEPHS’den alınmış KEP adresine) ve yine göndericiye tebligatın gönderildiğine dair ileti gönderir. (ikinci zaman damgası)
 • Muhatabın hesabına iletir ve eğer muhatap da PTTKEP sisteminde ise teslimat delili göndericiye hemen gönderilir. Muhatabın başka bir KEPHS’ye dâhil olduğu durumlarda ise PTT tebligatı doğrudan muhataba teslim etmez – KEPHS’nin sunucusuna teslim eder. Son durumda, alıcının KEP posta kutusuna tebligat iletilir iletilmez KEPHS bunu PTT’ye bildirir (üçüncü zaman damgası).
 • Muhatap bu iletiyi açıp okuduğunda, okundu delili zaman damgası beraber göndericiye gönderir. (dördüncü ve son zaman damgası)

KEPHS’ler, talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla ve bu amaçla oluşturacağı sistemi hazır tutmakla yükümlüdür.

Taraflarına elektronik tebligat yapılması zorunlu olmakla beraber KEP adresi almamış kişilere nasıl tebligat yapılır?

Bu durumda tebligat yapan merciler, muhatapların MERSİS’te kayıtlı olan tebligat adreslerine tebligat yapacak olup, elektronik tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda yaptıkları fiziki tebligata şerh düşeceklerdir. Bunun haricinde mevzuatta bir yaptırım öngörülmemiştir.

Bununla beraber 28.06.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da ek düzenlemelere gidilerek, KEP adresi alması zorunlu olmakla beraber bu adresleri edinmeyen kurum ve kişiler hakkında bazı para cezaları uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan düzenlemelere göre 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında KEP adresi edinmesi zorunlu olan kişi, kurum ve işletmelerin KEP adresi edinmediklerinin tesbiti halinde her bir tespit için 10.000 (onbin) Türk Lirası para cezası uygulanacaktır. Bu şekilde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı 250.000 (iki yüz elli bin) Türk Lirasını geçemeyecektir.

Özet olarak 5549 sayılı kanun kapsamında da KEP adresi alınması zorunlu kılınmış olup, ayrıca alınmaması durumunda idari para cezası yaptırımı öngörülmüştür. Şu halde, idari para cezası tüm Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için değil sadece 5549 sayılı kanun kapsamındaki kuruluşlar için uygulanabilir. RG. 09.01.2008 / 26751 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ile bu kanun kapsamına giren kuruluşlar sıralanmıştır:

  MADDE 4
 • (1) Kanunun uygulanmasında yükümlü, aşağıda sayılanlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleridir:
  • Bankalar.
  • Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar.
  • Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.
  • Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktoring şirketleri.
  • Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri.
  • Yatırım fonu yöneticileri.
  • Yatırım ortaklıkları.
  • Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.
  • Finansal kiralama şirketleri.
  • Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar.
  • Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı.
  • Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri.
  • Varlık yönetim şirketleri.
  • Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar.
  • Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.
  • Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları.
  • Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.
  • İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar.
  • Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar.
  • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler.
  • Spor kulüpleri.
  • Noterler.
Ayrıca Bakınız:
  Elektronik tebligat
  MADDE 9/A- (Ek : 6545 - 18.6.2014 / m.87)
 • (1) Bu Kanun ve 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/A maddesinde düzenlenen elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın, elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve tebligata elektronik ortamda cevap verilmesi istenebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar karşı tarafa ulaştığında tebliğ edilmiş sayılır.
 • (2) Başkanlık, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma ve cevapların elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar ile elektronik ortamdaki tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
  Yükümlülük ihlalinde idari ceza
  MADDE 13
 • (4) (Değişik : 6545 - 18.6.2014 / m.88) Bu Kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık tarafından her bir tespit için on bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin Türk lirasını geçemez.
 • (6) (Ek : 6545 - 18.6.2014 / m.88) Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra idari para cezası verilemez.

Gerçek kişi olarak elektronik tebligat hükümlerinden yararlanabilir miyim?

Gerçek kişilerin ve elektronik tebligat yoluyla tebligat yapılması zorunlu olmayan kurumlar isteğe bağlı olarak elektronik tebligattan faydalanabilirler. Ancak bu halde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde, tebligatları elektronik ortamda kendilerine ulaşmayacaktır.

Öte yandan, bu bildirimi yapmış olmalarına rağmen, tebligatı çıkarmaya yetkili merciler tarafından bu kişi ve kurumlara elektronik tebligat yapılmamış olması halinin nasıl bir sonuç doğuracağı kanun ve yönetmeliklerde açıklanmamıştır.

Kimler KEP adresi edinebilir?

Bireysel ve kurumsal olmak üzere iki farklı KEP türü bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile Anonim, Limited ve Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler kurumsal KEP adresi alabilir.

Bunun dışında tüm gerçek kişiler ile şahıs şirketleri bireysel KEP adresi alabilirler.

Bireysel KEP adresi ile almak için hangi belgeler ile başvuru yapmalıyım?

 • Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen resmi belgesi ve belgenin fotokopisi
 • Bireysel Kullanıcı Taahhütnamesi ve Bireysel Başvuru Formunun imzalı hali

Kurumsal KEP adresi almak için hangi belgeler ile başvuru yapmalıyım?

 • Tüzel kişinin MERSİS numarası var ise MERSİS numarası kaydı ve numarası
 • Ticaret sicil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınmış olan Ticaret Sicil Tasdiknamesinin veya Faaliyet belgesinin fotokopisi
 • Noter onaylı imza sirkülerinde yer alan yetkilendirmelere uygun olarak imzalanmış ve kaşelenmiş Kurumsal Kullanıcı Taahhütnamesi ve Kurumsal Başvuru Formu
 • Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, avukatlık belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belge
 • Noter onaylı imza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı ‘aslı gibidir’ orjinali (doğrulama amacıyla orijinal belge ile başvurulacak, fotokopisi ile işlem yapılacaktır.)
 • Başvuru sahibinin şirketin kanuni temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin müstenidatı ticaret sicil gazetesinin fotokopisi
 • İşlem yetkilisi, şirketin kanuni temsilcisi değil ise noter onaylı KEP konulu vekâletnamenin aslı

KEP adresi alacak kişilerin doğrulaması nasıl yapılmaktadır?

KEP sistemini güvenli ve geçerli kılan KEP adresi hesap sahibinin ve işlem yetkililerin başvuru sırasında kimlik doğrulama işlemleri yapılmakta ve e-imza sistemi ile her gönderi ve alımda KEP hesap sahibinin kimlik doğrulama işlemleri gerçekleştirilmektedir.

KEP adresinden istediğim herhangi bir e-posta adresine mail gönderebilir miyim?

KEP adresinden sadece başka bir KEP adresine gönderi yapıp ileti alabilirsiniz. Kep sisteminde hem göndericinin hem de alıcının kimlik bilgilerinin doğrulandığından standart e-posta adreslerine gönderi yapmak mümkün olmamaktadır.

KEP kullanmak için e-imzaya ihtiyacım var mı?

“Gönderici” olarak tanımlanmış KEP hesaplarında 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve İlgili Mevzuat çerçevesinde nitelikli elektronik sertifika (NES) sahibi olunması ve KEP adreslerinin kullanıma açılmasını güvenli e-imzaları ile onaylanması ve KEP gönderilerinde güvenli e-imza kullanılması zorunludur. Öte yandan, gerçek kişilerin sadece “alıcı” tanımlaması ile kullanacağı KEP hesaplarında güvenli e-imza sahibi olma zorunluluğu yoktur.

KEP Rehberi nedir?

KEP hesabı bilgilerinin doğruluğunun ve güncelliğinin sorgulanabilmesi amacıyla işletilen bilgi ve sorgu sistemi.

KEP Rehberi kim tarafında tutulur? Tek bir KEP rehberi mi var?

Her KEPHS’nin kendi kullanıcılarından oluşturduğu bir KEP rehberi bulunmaktadır. Bu kayıtların tutulmasından ve güncellenmesinden ilgili KEPHS sorumludur. Mevzuat gereği her KEPHS, kendi KEP rehberi ile diğer KEPHS’lerin KEP rehberlerinin birlikte çalışabilirliğini temin etmekle yükümlüdür. Örneğin, rehber kayıtlarına ilişkin sorgu taleplerinin en geç 20, ihtiyaç halinde 30, saniye içinde cevaplanması öngörülmektedir.

KEP Rehberinde hangi bilgiler yer alır? KEP Rehberinde kayıtlı olmak zorunlu mu?

Bireysel üyeliklerde (Gerçek kişiler) KEP Rehberine kayıtlı olmak isteğe bağlıdır. Tüzel kişilere yapılacak olan elektronik tebligatın esas olması nedeniyle, kurumsal üyeliklerde tüzel kişilerin rehbere kaydı zorunlu kılınmıştır. (İlgili Mevzuat maddeleri: Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ, madde 6, 8, 10)

KEP rehber kayıtlarında kişilere ilgili hangi bilgiler yer alır?

Bireysel hesap kullanıcıların KEP rehberine kayıtlı olmaları isteğe bağlıdır. Bu şekilde KEP rehberine kayıtlı olmak isteyen bireysel kullanıcıların zorunlu doldurması gereken alanlar aşağıda belirtilmiştir. Kurumsal kullanıcılar KEP Rehberine kayıtlı olmak zorundadır. KEP rehberinde yapılacak olan tüm sorgulamalar zorunlu veya isteğe bağlı rehber alanları kullanılarak gerçekleştirilir.
Bireysel Hesaplar Kurumsal Hesaplar
Zorunlu alanlar
 • Kep adresi
 • TC Kimlik No
 • Adı ve soyadı
 • Kep adresi
 • Mersis No ya da Ticaret sicil No
 • Tüzel Kişinin Tam Adı
 • Ana faaliyet Alanı
 • Merkezin Bulunduğu İl
 • Adres Bilgileri
İsteğe bağlı
 • Hesap sahibinin hizmet alma şekli (gönderici ve/veya alıcı hesabı)
 • Unvan
 • Adres
 • İmza doğrulama verisi
 • Telefon numarası
 • İşlem Yetkililerinin Adı ve Soyadı
 • İşlem Yetkililerinin Unvanı

KEP gönderimi esnasında bir hata yaptım? Gönderimi geri alma suretiyle iptal edebilir miyim?

Hayır. Kep sistemi üzerinden ileti, gönderildiği anda zaman damgası ve kesin delil niteliğinde olan olay kayıtları oluşması sebebiyle gönderiler iptal edilemez.

KEP iletilerinin içerikleri saklanıyor mu?

İletinin içeriğine ilişkin hiçbir delil saklanmaz. Kep sisteminde sadece bir iletinin gönderildiğine ve teslim edildiğine dair kayıtlar saklanır.

O halde KEP delili denildiği zaman ne kastediliyor?

  Bir elektronik postanın;
 • - Ne zaman,
 • - Kim tarafından,
 • - Hangi KEPHS tarafından gönderildiği,
 • - Hangi KEPHS tarafından kabul edildiği,
 • - Kimin posta kutusuna ne zaman teslim edildiği,
 • - Ne zaman kim tarafından açıldığı/okunduğunu barındıran bilgilerdir.

İlgili Madde: R.G. 28.08.2011/28036 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 • Madde 1
  • (k) KEP delili: Belirli bir işlemin belirli bir zamanda meydana geldiğini gösteren, KEP sisteminde üretilen ve KEPHS’nin işlem sertifikası ile imzalanmış veriyi.
 • Madde 15
  • (1) KEPHS’nin KEP sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.
  • (2) Kep hesabı kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin hukuki sonçlar hesap sahibi üzerinde doğar.

Bu deliller ne kadar süre ile saklanıyor?

KEPHS bu delil kayıtlarını en az 20 yıl boyunca saklamakla yükümlüdür.

E-tebligatlarda ise bu süre 30 yıl olarak öngörülmüştür.

İlgili Madde: R.G. 28.08.2011/28036 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  KEPHS’nin Yükümlülükleri
 • Madde 16 –(1) KEPHS;

 • I) KEP sisteminin tüm süreçlerine ve işleyişlerine ilişkin bilgi, belge ve elektronik veriler ile, işlemlerin yapıldığı zamana ve işlemleri yapan kişiye veya kişilere ait bilgileri içeren kayıtların gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini koruyarak en az yirmi yıl süreyle saklamakla,
 • Yükümlüdür.

  İlgili Madde: RG. 19.01.2013/28553 Elektronik Tebligat Yönetmeliği

  İdare tarafından elektronik tebligatın alınması ve muhataba iletilmesi
 • Madde 9 –
 • (…)
 • (5) Olay kayıtları günde en az bir defa olmak üzere zaman damgası eklenerek güvenli elektronik imzayla imzalanır ve erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süre ile saklanır.
 • (6) Hizmet sağlayıcılar, talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtları yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla ve bu amaçla oluşturacağı sistemi hazır tutmakla yükümlüdür.

İçerik saklanması hizmeti almak istiyorum. Bu mümkün mü?

KEP sistemi ve KEPHS güvenli bir elektronik kurye benzetilebilir. Nasıl kurye sadece iletinin alımı, gönderilmesi ve teslimatından sorumluysa, KEPHS’de aynı hizmeti elektronik ortamda vermektedir. Dolayısıyla, içerik hiçbir şekilde KEPHS’ler tarafından okunmaz, erişilmez ve saklanmaz. Bilgi güvenliliği ve kişilerin hayatlarının gizliliği nedeniyle KEP içerikleri KEPHS tarafından erişilemez ve görüntülenemez.

İçeriğin ne olduğu ispat etmek gönderici ve alıcının yükümlülüğüdür.

KEP hesabı hangi hallerde kapanır veya kapatılır?

KEP hesap sahibinin talebi veya ölümü, sözleşme veya taahhütname ile belirlenen kullanıma kapatma durumlarının gerçekleşmesi veya KEPHS’nin faaliyetine son vermesi hallerinde kullanıma kapatılır.

KEP hesabımı kapatmak için bir süre gerekiyor mu?

7/24 Hizmet vermek ve iş sürekliği teminatı vermekle yükümlü olan KEP servis sağlayıcıları, KEP hesabı kapatma talebi geldiğinde bunu derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

Kullanıma kapatılan KEP hesabı en az üç ay erişime açık tutulur. Süre sonunda KEP hesabı tamamen kullanıma kapatılır.

KEP hesabı geçmişe yönelik olarak hiçbir şekilde kullanıma kapatılamaz veya silinemez.

Kapanan KEP hesabım başkaları tarafından satın alınabilir mi?

Kullanıma kapatılan bir KEP hesabı, eski hesap sahibi haricinde, başka bir birine tahsis edilmez. Kep hesabını kapattıran bir kişi, bu hesabı tekrar açtırmak isterse, aynı kimlik tespit işlemlerinden geçerek tekrar açtırılır.

(ilgili Mevzuat: RG. 28.08.2011/28036 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. İlgili Madde 13 (1), (8)

KEPHS’mi değiştirmek istiyorum – aynı KEP adresimi kullanmaya devam edebilir miyim?

KEPHS’lerin her birinin ayırt edici kodları bulunmakta ve bunlar kep adresinde yer almaktadır.

Örneğin:

 • KişBu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 • HS: KEPHS

HS’den sonra gelen 01-99 arasındaki numaralar KEPHS’nin yetki numarasıdır (Y). Her KEPHS’nin farklı bir yetki numarası olduğundan, KEPHS değişimi sonucunda dolayısıyla KEP adresi de zorunlu olarak değişecektir.

KEP hesap sahibi kimdir?

Adına Kep hesabı tahsis edilen gerçek kişiyi veya kamu veya özel hukuk tüzel kişisini ifade eder.

İşlem yetkilisi ise hesap sahibinin tüzel kişi olduğu durumlarda ilgili KEP hesabına ilişkin işlemleri tüzel kişi nam ve hesabına yapan kişi olarak tanımlanmıştır

(İlgili Mevzuat Maddeleri: R.G. 28.08.2011/28036 Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik - Madde 4(1)-ğ,ı bentleri)